Stöttning i teaterämnet - En studie som undersöker hur teaterlärare och elever diskuterar olika behov och anpassningar

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Jenny Korhonen; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: I denna kvalitativa intervjustudie undersöks hur två teaterlärare diskuterar arbete för att elever ska uppnå teaterämnets kursmål i gymnasieskolan, samt hur två elevgrupper i teater reflekterar kring behov för att uppfylla kursmålen i teaterämnet. Intervjuerna analyseras utifrån ett sociokulturellt lärandeperspektiv. Resultatet visar att hög frånvaro är den största anledningen till att elever inte blir godkända i teaterämnet. Vidare visas olika exempel på vad stöttning kan innebära kopplat till extra anpassningar, särskilt stöd vid funktionsvariationer, samt anpassad studiegång vid psykisk ohälsa hos elever. Utöver detta visar resultatet en önskan hos elever om mer direkt återkoppling från teaterlärarna i elevernas arbete på scen. Slutligen presenteras en diskussion kring anpassad studiegång efter elevernas önskemål.Studien diskuterar vikten av inkludering och kommunikation i teaterämnet. Studien diskuterar också fördelen med heterogena klasser, i vilka eleverna stöttar varandra genom sina olika livserfarenheter. Vidare diskuteras hur olika hjälpmedel är viktiga inom skola och lärande och olika möjligheter till anpassning som finns i teaterämnet. Studien avslutas med ett förslag på vidare forskning rörande hur undervisning skulle kunna anpassas efter elevers behov utan att teaterämnet påverkas negativt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)