Förstudie i installation av laddstationer för elbilar i en bostadsrättsförening

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

Sammanfattning: Detta examensarbete innefattar en förstudie i form av en förprojektering av en eventuell utbyggnation av laddinfrastruktur hos bostadsrättsföreningen Silvertärnan 1 i Trollhättan. Syftet med detta projekt var att utföra en undersökande studie kring det eventuella värdet, tillvägagångssättet och förutsättningarna, såväl tekniska som ekonomiska, för denna utbyggnation. Målsättningen var att leverera en förprojektering som täcker dessa förutsättningar. Elfordon ökar i popularitet allt eftersom tiden går och teknologin utvecklas. För att möta den ökande efterfrågan för laddningsmöjligheter till dessa fordon måste fler laddstationer byggas ut. Detta gäller för allmänna ytor men också villor och vid bostadsrätter. Därav är det en högst aktuell diskussion inom bostadsrättsföreningar ifall en utbyggnation är av intresse. Det kan vara viktigt för dessa föreningar att ligga i framkanten för denna utveckling för att behålla sin attraktiva status då bostäderna blir anpassade för att följa med i den utveckling som sker. Den aktuella bostadsrättsföreningen, Silvertärnan 1, omfattar 148 lägenheter med tillhörande kallgarage. Rapporten innehåller den teori som ligger till bakgrund för arbetet samt ett utarbetat förslag till elbilsladdningen i bostadsrättsföreningen. Förslaget innehåller en nulägesanalys av de förutsättningar som finns såväl tekniska som ekonomiska, där befintlig anläggning, bestående av kallgarage med tillhörande belysning och motorvärmare, har undersökts och tillgänglig effekt har beräknats fram. Utifrån detta har tre scenarion med olika grader av utbyggnad formulerats, dessa scenarion består av 6, 33 och respektive 148 laddstationer som ska byggas ut. Med scenarierna som underlag har projekteringen fortlöpt där scenario 1 och 2 har projekterats till installationsnivå, medan scenario 3 har projekterats mer översiktligt då det bedömdes som tekniskt och ekonomiskt orimligt. Därefter har en kostnadsberäkning utförts på scenario 1 och 2 utefter olika entreprenörers prisunderlag, dessutom har ett skalbart kostnadsunderlag tagits fram. Rapporten innehåller också en diskussion om de tekniska och ekonomiska resultaten i arbetet samt en reflektion över den samhällsnytta som utbyggnaden kan medföra. Efter en analys av de tekniska och ekonomiska aspekterna för projektet har projektgruppen fastställt att scenario 1 är lämpligast och mest kostnadseffektivt att bygga ut efter. Därför rekommenderas det att initialt bygga ut i en liten skala för att därefter utöka installationen vid behov. Projektgruppen fastslår att projektets mål har uppfyllts till viss del men att vidare arbete krävs innan förprojekteringen är komplett och planering kan påbörjas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)