Elevers attityder till bildämnet och didaktiska strategier

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Denna kunskapsöversikt syftar till att undersöka elevattityder till bildämnet i högstadiet, och vad för didaktiska åtgärder man som lärare kan tillämpa för att öka positiva attityder i ämnet. Under min praktik har jag fått erfara att elever inte känner sig engagerade i bildämnet, och lärare som kämpar med att motivera dem. Därav fick jag ett intresse för att undersöka vilka några av förändringarna är som dessa elever behöver för att få positiva attityder till bildämnet. Genom systematisk informationssökning i en pedagogiskt inriktad databas och tematisk analys av ett antal huvudkällor presenteras resultat i tre kategorier: bakgrunden till elevers attityder, elevinflytandets inverkan och vilka didaktiska val som visats stimulera positiva attityder till ämnet. Resultaten visar att det finns problem med negativa attityder till bildämnet i högstadiet och att det kan bero på olika faktorer – så som negativa sociala relationer, brist på möjligheter till egna val och avsaknad av samhörighet till ämnesinnehållet. Översikten presenterar slutligen ett antal didaktiska ingångspunkter för att komma åt de aspekter i undervisningen som forskningen funnit hämmar elevers motivation i bildklassrummet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)