Ett ohederligt äktenskap? : En kvalitativ studie om hur troende muslimska män i Sverige upplever muslimska kvinnors rätt att ingå äktenskap med en icke-muslim.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Sociologi; Högskolan Dalarna/Sociologi

Sammanfattning: Blandäktenskap inom islam definieras som att gifta sig utanför tron och skiljer mellan män samt kvinnor. Män är tillåtna att gifta sig med en kvinna från de Abrahamitiska religionerna (Judisk/Kristen). Kvinnor däremot får enbart ingå äktenskap med en muslimsk man.Denna kandidatuppsats i sociologi hade som syfte att via en kvalitativ ansats undersöka hur troende muslimska män i Sverige ser på muslimska kvinnors rätt att ingå äktenskap utanför islam.Undersökningen inriktar sig på vilka synsätt och attityder männen har angående blandäktenskap. Eftersom kvinnans position i val av äktenskap var ett återkommande tema under studien, valde vi att även att behandla frågan, hur påverkas muslimska kvinnor av dessa synsätt och attityder. Studiens primärdata samlades in genom sex semistrukturerade intervjuer med sex troende muslimska män i Sverige, utan någon relation till varandra. Behandling av empiriskt insamlade data utfördes genom tematisering som slutligen ledde till fyra teman.Syftet med studien är att använda R.W. Connells maskulinitetsteori (hegemonisk maskulinitet) och begreppet homosocialitet för att analysera muslimska mäns attityder samt synsätt ifråga om muslimska kvinnors rätt att ingå blandäktenskap.Resultaten visade att samtliga sex intervjuade muslimska män hade en negativ inställning till muslimska kvinnors rätt att gifta sig utanför islam. Männen var även negativa till förändringar i förhållande till kvinnor och ökade rättigheter ifråga om blandäktenskap. Somliga män fokuserade mer på tolkningar samt antaganden om religiösa texter, medan andra la emfas på kultur och tradition. Ett tydligt mönster bland de muslimska männen var åsikten att äktenskap är en kollektiv angelägenhet snarare än en individuell rättighet. Vi har dragit slutsatsen att det finns en skillnad mellan män och kvinnor ifråga om att ingå äktenskap inom islam. Detta i sin tur leder till att kvinnors beteenden, frihet och valmöjligheter påverkas av mäns åsikter och antaganden kring tolkningar av religiösa texter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)