Yom Kippur 1973 – när flexibiliten inte räckte

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Överraskning är en av krigföringens grundprinciper. Svårigheterna i att förutse överraskning ligger i dess natur och har studerats genom historiken utan större resultat. Finns inte förmågan att återhämta efter överraskning är risken överhängande för förlust och forskningen brister i hur denna förmåga skapas. Syftet med uppsatsen är att förklara hur det kom sig att Israel lyckades återhämta efter överraskningen 1973 och vinna på slagfältet. En teorikonsumerande, utfallsförklarande processpårning används för att förklara det unika utfallet. Det teoretiska ramverket innefattar teorier om flexibilitet och taktik. Resultatet av analysen påvisar att Israel lyckades återhämta efter överraskningen trots bristande flexibilitet. Den avgörande mekanismen fanns i den moraliska faktorn i krigföringsförmågan, nämligen skicklighet. Den enskildes skicklighet överbryggade bristerna samt genomsyrade hela den israeliska organisationen och dess krigföringsförmåga. Tillsammans ger syftet och resultatet en ökad förståelse för vad som kan krävas av en underlägsen aktör som enskilt vill undvika att förlora på slagfältet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)