Patientens delaktighet i hemsjukvården : En integrativ systematisk litteraturstudie

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Inom hemsjukvård är det centralt att den äldre patienten är delaktig för att känna att vården är god. I den personcentrerade vården ska det multiprofessionella och teambaserade personalen ha den unika personen i fokus. Det är patientens upplevelse av verkligheten som ska vara det viktiga och tidigare forskning visar att patienten inte känner sig lika delaktiga som de hade önskat. Syftet med denna studie är att beskriva den äldre patientens delaktighet i sin vård inom hemsjukvården. Metoden som användes var en integrativ litteraturstudie med tematisk analys av i huvudsak kvalitativa data. Sökning och dataanalys var systematisk. Tio artiklar ingick i resultatet. Sökning efter vetenskapliga artiklar skedde i databaserna CINAHL och MEDLINE. Resultatet redovisar sju teman: Trygghet, Kommunikation, Respekt, Kontinuitet och flexibilitet, God kompetens, Känna sig inkluderad och Vara aktiv. Resultatet visar att patienten görs delaktig då sjuksköterskorna hela tiden informerar patienten. Studien visar också att det är viktigt att skapa en bra miljö och ha respekt för den äldre patienten. Genom att personalen kunde vara flexibla efter patientens behov innebar ett större utrymme och flexibilitet för patienten. Enligt resultatet läggs mycket ansvar på sjuksköterskan för att göra patienten delaktig. Vidare handlar bemötandet om mer än bara det som sägs och görs för betydelsen för den vård som ges för patientens delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)