Hur gemensam är den svenska Försvarsmakten?

Detta är en Magister-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: I västvärlden är idag krigföring mer eller mindre att likställa med gemensamma operationer mellan olika försvarsgrenar. Den grundläggande tanken och vinningen med dessa gemensamma operationer är att skapa en handlingsfrihet för egna chefer samtidig som ett dilemma uppstår för motståndaren då denne tvingas hantera flera olika hot samtidigt. För att möjliggöra genomförandet av gemensamma operationer menar flera forskare att en väl utvecklad gemensamhet mellan de egna enheterna är ett måste, för att inte säga en avgörande faktor. Men hur är det då ställt med gemensamheten inom den svenska Försvarsmakten? Denna undersökning söker med hjälp av gemensamhetsmodellen The Four Aspects of Joint identifiera den inneboende graden av gemensamhet i Försvarsmakten idag. Syftet med undersökningen är vidare, genom att denna grad av gemensamhet identifieras, även tydliggöra och belysa fokusområden för hur denna idag existerande gemensamhet kan förbättras och ökas till förmån för kommande operationer. Resultatet av undersökningen påvisar att många och ofta omfattande förändringar skett inom Försvarsmakten de senaste 5-10 åren både gällande inriktning och organisation. De förändringar som genomförts kan ofta härledas till en vilja och strävan att öka den inneboende gemensamheten. Dock påvisas samtidigt att bakgrunden till dessa förändringar inte alltid varit denna strävan utan snarare kommit som en följd av någon annan mer övergripande förändring.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)