Granskning av snabb pyrolys och hydropy- rolys för produktion av bioolja från trärester : Fyra undersökta tillverkningsmetoder med en teknisk och ekonomisk jämförelse

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Avdelningen för elektronikkonstruktion

Författare: Måns Astner; [2018]

Nyckelord: Pyrolys; hydropyrolys; bioolja;

Sammanfattning: Världens klimat- och miljöproblem är ett av dagens stora utmaningar samtidigt som alla resurser ska räcka till ett drägligt liv för en växande befolkning. För att klara dessa utmaningar bör bland annat världens energisystem övergå till 100% förnybart, vilket innebär att tillförseln av fossil energi måste fasas ut och ersät- tas. Fossila bränslen är en ändlig resurs jämfört med biobränslen som kan agera substitut för att öka energitillförseln och minska miljöpåverkan. Denna rapport bygger på att utvärdera fyra företag som levererar teknik för att omvandla bio- massa till biokol, bioolja samt biogas genom en pyrolysprocess. Utvärderingen skall resultera i ett beslutsunderlag för en uppdragsgivare som vill producera bioolja från restprodukter i ett sågverk där val av leverantör främst ska utgå ifrån hur mycket bioolja som kan produceras samt med så hög kvalitet som möjligt. De fyra företagen som undersöks är Steeper Energy och Licella som levererar hydrpyrolysteknik samt BTG-BTL och Biogreen som levererar teknik för snabb pyrolys. Rapporten innehåller även en ekonomisk jämförelse mellan de två teknikerna snabb pyrolys och hydropyrolys. Undersökningen har visat att hydropyrolys ger den bästa slutprodukten men att snabb pyrolys är den mest ekonomiskt lönsamma. Steeper Energy anses vara den bästa kandidaten för än- damålet när det kommer till kvalité och kvantitet av produkt samt energieffekti- vitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)