Chefers möten med medarbetare i äldreomsorgen : En observationsstudie om chefers förhållningssätt

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Äldreomsorgen står inför en rad nya utmaningar, en ökande andel äldre befolkning som har stora vård- och omsorgsbehov samtidigt som resurserna till verksamheterna minskar. Detta innebär att verksamheterna behöver organiseras och ledas för en hållbar och hälsofrämjande arbetsmiljö för medarbetarna med chefer som leder med delaktighet och tillit som grund. Hur visar sig denna förmåga hos chefer att bjuda in till delaktighet och ge stöd i vardagen? Syftet med studien är att beskriva chefers förhållningssätt som blir synligt i mötet med medarbetare i äldreomsorg. En kvalitativ observationsstudie med induktiv ansats har använts och enhetschefer inom äldreomsorgen har observerats med ett passivt deltagande av författarna. Resultatet redovisas utifrån de underkategorier och kategorier som innehållsanalysen gav. De tre kategorierna är Kommunicerande förmåga, Relationsskapande och Uppdragsinriktad. Resultatet visar att enhetschefer uppvisar relationsskapande och kommunicerande förmåga till medarbetarna. Enhetscheferna förstärkte sina ord och tankar med sitt kroppsspråk i kommunikationen med sina medarbetare. Enhetscheferna arbetade aktivt med att få medarbetarna engagerade i verksamheten och när olika problem uppstod var enhetschefen tydlig med att låta medarbetarna själva komma med olika förslag på lösningar och bjöd in dem till delaktighet. Resultatet kan sammanfattas i temat Ett förhållningssätt som synliggörs genom att ha fokus på uppdraget grundat i kommunikation och skapandet av relationer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)