Pedagogisk dokumentation – ett verktyg för verksamhetsutveckling? : En kvalitativ studie om hur förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Denna studie är en kvalitativ undersökning där syftet var att undersöka hur åtta förskollärare beskriver sitt arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan. Data har samlats in genom semi-strukturerade intervjuer. Studien grundar sig i ett konstruktionistiskt perspektiv. Resultatet visar att pedagogisk dokumentation kan användas genom olika metoder där den vanligaste förekommande bland förskollärarna är filmning och foton. Resultatet visar att pedagogisk dokumentation är ett föränderligt arbetsverktyg och behöver kunna anpassas efter barngruppen. Deltagarna beskriver att arbetet med pedagogisk dokumentation är en levande process som aldrig blir färdig. Slutsatsen är att pedagogisk dokumentation kan påverka förskolans verksamhetsutveckling baserat på barns perspektiv när förskolepersonalen ger dem möjlighet till delaktighet och inflytande.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)