Arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjuksköterskor

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: Den arbetsrelaterade stressen bland nyexaminerade sjuksköterskor innefattar olika dimensioner. Att vara ny inom ett yrke kan bidra till höga nivåer av stress vilket i sin tur kan vara övermäktigt och leda till negativa konsekvenser för kollegor. Syfte: Att belysa arbetsrelaterad stress bland nyexaminerade sjuksköterskor. Metod: En icke systematisk litteraturstudie med induktiv ansats. Resultat: Studieresultatet visade tre huvudkategorier viljan att lämna arbetet, professionellt engagemang och arbetsmiljö. Dessa korrelerade med den arbetsrelaterade stressen bland nyexaminerade sjuksköterskor. Vardera huvudkategori skapades av 2 till 3 underkategorier. Viljan att lämna arbetet bestod av underkategorierna utbrändhet, personlig bakgrund och dåliga relationer med kollegor. Huvudkategorin professionellt engagemang formade underkategorierna hög arbetsbelastning, mentorstöd samt negativa faktorer. Den sista huvudkategorin arbetsmiljö formades av två underkategorier positiv arbetsmiljö och stress på olika arbetsplatser. Slutsats: Nyexaminerade sjuksköterskor har ett stort behov av mentorstöd i nya och okända situationer de står inför. De fem första åren i den nyexaminerade sjuksköterskans karriär upplevs vara den mest kritiska relaterat till stress på arbetet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)