- "Det är så lätt att barnet försvinner i allt virrvarr..." : Socialsekreterares resonemang kring återföreningsprincipen i arbetet med familjehemsplaceringar

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Författare: Stina Mineur; Malin Westergaard; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna uppsats syftade till att undersöka hur socialsekreterare resonerar kring återföreningsprincipens betydelse för arbetet i familjehemsärenden. I två fokusgrupper diskuterades vad som ansågs vara hindrande respektive främjande faktorer för återförening, samt hur socialsekreterarna ser på sin egen roll i arbetet med familjehemsplaceringar. Mest framträdande främjande faktorer var biologiska föräldrars vilja och förmåga att tillgodose sig stöd och behandling (till exempel missbruksvård), ett regelbundet umgänge samt välfungerande familjehem. Som hindrande faktorer framkom främst barnets anknytning till familjehemmet och samarbetssvårigheter mellan familjehem och biologiska föräldrar. Gällande socialsekreterares syn på den egna rollen framkom en betydande komplexitet bestående av ett samspel med barnets nätverk, familjehemmets nätverk samt övriga samhällsaktörer. Resultatet analyserades utifrån ett anknytningsteoretiskt- och ett systemteoretiskt perspektiv, vilket synliggjorde anknytningens betydelse gällande en eventuell återförening. Dessutom framträdde komplexiteten i det system som omger det familjehemsplacerade barnet, vilket socialarbetaren både hanterar och är en del av. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)