Information om odling för barn

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

Författare: Ida Sandell; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här studiens syfte har varit att ta reda på hur informationsmaterial om odling kan utformas språkligt för barn mellan 3–6 år för att de ska kunna ta till sig informationen, samt hur samspelet mellan text och bild kan öka barnens intresse för ämnet.Under arbetets gång jag utfört en intervju med en förskollärare, en deltagande observation på en förskola och två textanalyser – strukturell analys och stilanalys. Målen med de valda metoderna har varit att få en större inblick i vad barnen gillar och hur de interagerar med liknande material idag. Det teoretiska fokuset har legat på begriplighet och samspelet mellan text och bild.De slutsatser jag kunnat dra efter denna studie är att samspelet mellan text och bild spelar en avgörande roll för hur väl målgruppen förstår och tar till sig innehållet, och att informationen ska vara konkret med tydliga exempel. I litteraturen är det viktigt med kausalitet, framför allt när man skriver för barn och därför ska det finnas tydliga orsakssamband i texter för barn.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)