Införande av digitaliserad beredning på Siemens Energy AB i Trollhättan

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik; Högskolan Väst/Avdelningen för Industriell ekonomi, Elektro- och Maskinteknik

Författare: Sebastian Lindroth; Max Lund; [2021]

Nyckelord: Digitalisering; beredningsarbete;

Sammanfattning: Under början av året 2021 genomfördes ett examensarbete på Siemens Energy AB i Trollhättan. Syftet med arbetet var att komma med förslag på arbetssätt för digitaliserade beredningar i programmet PLM2020 och hur dessa kan införas i verksamheten. Syftet varockså att utveckla ett arbetssätt som effektiviserar och ökar graden av kvalitetssäkring gällande skapande samt ändrande av produktionsberedningar. Frågeställningarna som arbetet skulle besvara var: Hur ska Siemens Energy AB i Trollhättan införa arbetet med digitaliserade beredningar? • Hur ska arbetsmetoden för beredningsarbete utformas i PLM2020? • Hur ska operationsinstruktionerna utformas? • Vilka nya behov skapas hos Siemens Energy AB i Trollhättan till följd av det nya arbetssättet? • Hur kan det framtida arbetssättet standardiseras? • Kan detta arbetssätt verifieras med ett konkret exempel?  En nulägesbeskrivning gjordes för att kartlägga hur olika berörda processer ser ut i dagsläget.Delar som berördes av nulägesbeskrivningen var dagens beredningsprocess, dagens arbete i PLM2020, dagens arbete med operationsinstruktioner samt Siemens Energy AB i Finspångs arbete med beredningar i PLM2020. Detta gjordes med hjälp av intervjuer av anställda på Siemens Energy AB. Efter nulägesbeskrivningen arbetades en metod fram för beredningsarbete i PLM2020 som ska ersätta dagens beredningsprocess i affärssystemet. Metoden som arbetades fram främjar kvalitetssäkring i verksamhetens beredningsprocess i och med granskning och revisionshantering av beredningar. I samband med detta fastställdes hur operationsinstruktioner skulle utformas, vilka nya behov som uppstår för verksamheten och hur standardisering av metoden skulle utformas. Ett konkret exempel på hur metoden fungerar kunde inte genomföras fullt ut, då Siemens Energy hade en del systemproblem under examensarbetet.  Slutsatsen som kunde dras av arbetet var att syftet uppfylldes till största del. Viss osäkerhet finns i om det nya arbetssättet är effektiverare än dagens. Förutsättningar som krävs för att det nya arbetssättet ska bli effektivt är att berörd personal får rätt utbildning och information innan full implementering. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)