Upplevelser av emotionell belastning och arbetsgivarens stödfunktioner inom HVB-hem och stödboenden

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Omid Hosseinzadeh; Omar Zuheib Bashir; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Tidigare forskning inom HVB-hem/stödboende fokuserar oftast på ungdomars upplevelser än personalens. Syftet med studien var att få en djupare förståelse för hur personal inom HVB-hem/stödboende hanterar sina emotionella belastningar från sitt arbete samt vad för verktyg personalen får för att utföra ett gott arbete. Semistrukturerade intervjuer. genomfördes med åtta kvinnor och två män. Intervjuerna analyserades tematiskt där tre teman relaterade emotionell belastning, två på hur man reglerade sina känslor samt och en på stödresurs från arbetsgivaren. Resultatet påvisade att personalen upplever emotionell belastning i många olika sammanhang och ett sätt för att hantera det så använde man ofta sina kollegor som stöd i detta. Samtidigt efterfrågade man en handledning från sin arbetsgivare som en viktig plattform för att där kunna bättre bearbeta sina emotionella belastningar. För att hantera ungdomarnas frustration och undvika konflikter så beskriver personalen att relationskapade och tillit som en central punkt för att motverka det. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)