Stormakt vs. småstat : En studie om skydd av flygplan på marken

Detta är en Kandidat-uppsats från Försvarshögskolan

Sammanfattning: Stridsflygplan är en exklusiv resurs som är som mest sårbara när de står på marken. Med anledning av det osäkra omvärldsläget kring Östersjön så har Regeringen identifierat att in- vesteringar i flygbassystemet krävs för att öka flygstridskrafternas överlevnad i händelse av krig. Utifrån John A Warden III teorier om framgångsfaktorer för skydd av flygplan på mar- ken så jämför denna flerfallstudie stormaktens syn med småstatens avseende principer för sådant skydd. Studien syftar indirekt till att ge ledtrådar till utveckling av framtida base- ringskoncept. Resultatet i studien visar på likheter i, t.ex. synen på behovet av spridning av flygplan och utmaningen att logistikförsörja detta men också på skillnader i, t.ex. synen på vilseledande åtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)