Implementering av lågaffektivt förhållningssätt i förskolan - en kvalitativ studie av ett utvecklingsarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Pernilla Kjellgren; Malin Jonsson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht 2018Handledare:Liisa UusimäkiExaminator:Lars-Erik OlssonRapport nr:HT18-2910-282-SPP610Nyckelord:Lågaffektivt förhållningssätt, implementering, förskola, relationellt perspektiv, sociokulturellt perspektiv och tematisk analys. Syfte:Studiens syfte var att undersöka hur lågaffektivt förhållningssätt i förskolan påverkar barn som hamnar i problemskapande situationer. Kan implementering av metoden lågaffektivt förhållningssätt vara en väg att gå mot ett mer relationellt förhållningssätt i förskolan? Vi vill med studien undersöka vilka möjligheter och svårigheter arbetslagen har stött på under processen. Våra forskningsfrågor: Hur uppfattar pedagoger i förskolan att ett lågaffektivt förhållningssätt påverkar relationen och kommunikationen med barnen? Kan ett lågaffektivt förhållningssätt bidra till en större samsyn och ett mer likvärdigt förhållningssätt kring barn som utmanar? Vilka möjligheter och svårigheter har arbetslag och specialpedagoger stött på under implementeringen? Teori:Det sociokulturella perspektivet har varit vår teoretiska grund då relationen mellan vuxen och barn har stått i fokus. Studien grundar sig utifrån forskaren Lev Vygotskij (2001) och professorn Roger Säljö (2014) som båda utgår ifrån att människan är naturligt kommunikativ vilket är grundläggande för utveckling och lärande. Metod: Resultat:En kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat två specialpedagoger och haft fokusgruppsintervjuer med två arbetslag i förskolan. I analysen av vår empiri har vi tagit stöd i den tematiska analysmodellen, där vi har fångat upp återkommande teman i vårt empiriska material. Resultatet visade att samtliga deltagare i studien var positivt inställda till metoden och ville fortsätta använda sig av den då de såg att det gav resultat. Flera av deltagarna berätt

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)