OLIKA INSAMLINGSMETODERS FÖRMÅGA ATT MÄTA ALKOHOL- OCH TOBAKSKONSUMTION BLAND UNGDOMAR : En kvantitativ studie baserad på undersökningarna Liv & hälsa ung 2017 och ELSA 2016/2017

Detta är en Magister-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Författare: Caroline Andersson; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund: Alkohol och tobak är två av riskfaktorer som står bakom flertalet av de icke- smittsamma sjukdomarna som svarar för majoriteten av förtida dödsfall i världen. För att kunna följa utvecklingen av alkohol- och tobakskonsumtion genomförs olika befolkningsundersökningar. Undersökningar för att mäta självrapportering av alkohol- och tobakskonsumtion kan ske på flera olika sätt, exempelvis genom enkät och face-to-face intervju. De olika administrationssätten kan påverka svarsresultatet som en följd av graden av anonymitet. Syfte: Studien syftar till att undersöka om skolelevers rapportering gällande deras alkohol- och tobaksanvändning skiljer sig åt mellan anonyma enkätundersökningar och face-to-face intervjuer samt om insamlingsmetoden påverkar sambanden mellan självskattat mående, skoltrivsel och alkohol- samt tobaksanvändning. Metod: Studien baseras på tidigare genomförda tvärsnittsstudier med data från ELSA 2016/2017 samt Liv & Hälsa ung 2017 där elever från årskurs 7 på högstadiet i Örebro län inkluderades. Chi2-test och korrelationsanalyser genomfördes. Resultat: Rapporterad användning av alkohol och tobak skiljer sig åt beroende på om eleverna besvarat enkäten anonymt eller i face-to-face intervju. Båda insamlingsmetoderna mäter sambandet mellan skoltrivsel och alkohol- och tobaksanvändning, samt självskattad hälsa och alkohol- och tobaksanvändning i svag utsträckning. Slutsats: Denna studie bekräftar tidigare studier om att det finns en skillnad i skolelevers rapporterade användning av alkohol och tobak beroende på om undersökningarna genomförs anonymt eller inte. Resultatet stödjer tidigare forskning som visar på en underrapportering av användning vid face-to-face intervjuer jämfört med enkäter. Nyckelord: Alkohol, chi2-test, enkätundersökning, korrelation, självskattad hälsa, skoltrivsel, tobak, ungdomar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)