För det tredje syskonet : Simulerad användning av trikåkvaliteter med eller utan tryck i olika konstruktion och material

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: En textilprodukts livscykel innefattar flera steg av resursintensiva och förorenade processer som ger ett avtryck på miljö, från råvaruutvinning till avfalls-hantering. För att minska textilindustrins klimatpåverkan krävs det att plaggen användas under en längre tid för att minska konsumtionen. Därför bör pro-dukter av hög kvalitet tillverkas för att öka livslängden i användningsfasen, plagget kan därmed återanvändas och ärvas av det tredje syskonet. Detta examensarbete har gått ut på att identifiera nuvarande status på barnkläders tygkvalitet för att utforska möjligheterna till förlängd livslängd. En jämförelse mellan tre tygkvaliteter vid namn Joco 15, Joco 16 och Joco 113 har genomförts genom simulerad användning för att hitta förbättringsförslag. Kvaliteterna är av olika komponentkombinationer i form av fiberinnehåll och bindning. Olika färger och tryck var även en del av jämförelsen. En litteraturstudie genomfördes för att få förståelse kring ett plaggs livscykel samt information om de olika tygkvaliteternas material och bindningar. Tyg kvalitéernas garnkonstruktion analyserades i syfte för jämförelse. Utifrån identifiering av de fysiska parametrarna i de olika produktgrupperna, ”baby”, ”small kids” och ”school kids”, valdes det olika testmetoderna som genom-förts under arbetet. För effektivisering av arbetet utfördes förtester av plaggen inom tygkvaliteterna genom att eliminera plagg som beter sig lika. För att för-enkla arbetsprocessen utfördes förtester för att eliminera plagg som uppgav samma resultat vid testning, och utifrån det kunna anta att dom beter sig lika. Plaggen som gick vidare till huvudtesterna testades för färgförändring, dimensionsändring och färghärdighet mot gnidning efter tvätt och torkning. Tygets förmåga att stå emot nötning och bilda ytludd testades också. Utifrån resultatet kan författarna med hjälp av litteratur och analys föreslå för-bättringar där vissa bör vidare undersökas och där andra är mer tillförlitliga. En slutsats av arbetet är att det går att se skillnad mellan mörkt färgade plagg med tryck och ljust färgade plagg med tryck, där mörka plaggen får sämst resultat ur ett kvalitetsperspektiv. Elastan kan vara till fördel vid slitage av nötning med sin förmåga att öka tygets densitet, men däremot vara en nackdel vid krympning. Typ av slitage och vad för typ av plagg är därför viktigt att ha i åtanke vid utformning av plagget. Ett förslag som skulle underlättat vidare testning är att utforma tygspecifikationer där information kring tygets fram-tagningsmetoder och processer för respektive tygkvalitet. Om detta är sam-manställda innan testning kan man lättare dra slutsatser kring vad som bör förbättras i kvaliteten.   

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)