SYGEPLEJERSKENS ERFARING I AT ARBEJDE MED BORGER DIAGNOSERET MED DIABETES OG DEMENS I EGET HJEM

Detta är en Magister-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

Sammanfattning: Baggrund: Pleje af borger med diabetes og demens kræver betydelig planlægning og gennemgang, og der skal foretages løbende vurdering af patientens egenomsorgsevne, som blandt andet fødeindtag, og evnen til at administrere medicinen på en forsvarlig måde. Diabetes og demens kan manifesteres samtidigt, hvor den ene er potentielt livstruende, mens den anden forårsager et alvorligt progressivt tab af hukommelse og kognitiv funktion. Ved tilstedeværelsen af begge diagnoser, udsættes sygeplejersken for udfordringer med hensyn til at udføre sit arbejde når det kommer til at yde sygepleje interventioner til patienter, der har mistet evnen til at yde egenomsorg. Formål: Studiets formål er at undersøge hjemmesyglejerskens erfaring i at yde sygepleje til ældre borger i eget hjem som er diagnoseret med diabetes og demens. Metode: Et beskrivende kvalitativ design, hvor data blev indsamlet med interviews (n=10) og transskriberede data blev analyseret ved hjælp af en kvalitativ indholdsanalyse.Resultat: Hjemmesygeplejersken arbejder opgavecenteret frem for personcentreret, hvor Sygeplejersken udtrykker at de er hverken fagligt eller personligt er klædt på til at kunne håndtere disse udfordringer, da retningslinjerne er for generelle og er ikke tilpasset den komplekse multisyge borger. Sygeplejerskerne efterlyser mere undervisning, mere forskning og flere specialiseret sygeplejersker på arbejdspladsen som er letter tilgængelig, hvor sygeplejersken kan henvende sig ved behov. Der understreges at der også er behov for kontinuitet i arbejde da de demente borger har brug for tid og trygge rammer. Konklusion: Sygeplejerskernes erfaring er at de dagligt udsættes for udfordringer, hvor sygeplejerskens kernekompetence og faglighed bliver sat på prøve. Sygeplejerskerne udtrykker at de er hverken fagligt eller personligt klædt på til at kunne håndtere udfordringerne i forhold til kost, medicin og forebyggelse af komplikationer. De efterlyser mere forskning, uddannelse inden for diabetes og demens. Sygeplejerskerne de mener at efteruddannelse vil løfte kompetencerne som vil være til gavne for disse borger.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)