Hälsoprofessioners uppfattningar om arbetet med överviktiga barn i skolan : En fenomenografisk studie

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för hälsa, kultur och pedagogik; Högskolan Väst/Avd för hälsa, kultur och pedagogik

Sammanfattning:

Övervikt och fetma hos barn har ökat kraftigt sedan 1980-talet i Sverige. Det finns flera hälsorisker för barn med övervikt eller fetma och problemen kan bli större om övervikten permanentas kvar till vuxen ålder. Diabetes typ-2, lågt självförtroende och hjärt- och kärlsjukdomar är ett fåtal exempel på besvär som kan uppstå i samband med övervikt och fetma. Fetma och fetmarelaterade sjukdomar kostar samhället tre miljarder kronor per år i Sverige för vård och behandling. Därefter tillkommer kostnader för bland annat läkemedel, sjukskrivning och förtidspensionering. Ur ett kulturellt perspektiv finns ett samhällsideal där hälsa har fått innebörden att vara smal.

Då övervikt och fetma har ökat hos barn ville vi undersöka hur överviktsproblematiken såg ut i en svensk kommun. Demografin i kommunen antyder ett socioekonomiskt samband med elevernas överviktsproblematik då de skolor som finns i villaområden endast har ett fåtal elever med övervikt eller fetma jämfört med de skolor som finns i lägenhetsområden, där problem med övervikt och fetma är betydligt större. Skolsköterskor valdes som målgrupp för att undersöka problemet då de har kontakt och arbetar med barns hälsa i både grundskolan och gymnasiet.

 

Syfte var att undersöka skolsköterskors och samverkande professioners uppfattningar och erfarenheter av övervikt hos barn och ungdomar, samt hur de arbetar med denna problematik. Vi inspirerades av den fenomenografiska ansatsen och genomförde femton semistrukturerade intervjuer där femton skolsköterskor, en skolläkare och en sjukgymnast deltog, 17 personer totalt.

Resultatet visade på en demografisk skillnad i överviktsproblematiken där kultur och socioekonomi låg som främsta orsaker. Det framkom även att föräldrarna måste ta ansvar för sina barns hälsa genom att själva skapa goda levnadsvanor i hela familjen, med stöd och hjälp från kommunen. Dock uppfattades det finnas en brist på insatser mot övervikt. Skolsköterskorna hade en varierad syn på vilka kunskaper som behövs samt hur man kan arbeta med överviktiga barn och deras familjer. Ansvarsfördelningen mellan kommunen och skolsköterskor behöver ses över och omarbetas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)