Miljöhänsyn i reklam

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

Sammanfattning: Förmedling av olika budskap i reklam genom användandet av visuella retoriska begrepp är en metod som kan utföras på olika sätt. Syftet är att analysera hur visuella retoriska begrepp används för att förmedla miljöhänsyn i reklambilder. Tre av åtta bilder ur reklamkampanjen ”Form the future” som skapades åt Lantmännen och marknadsfördes 2015 har analyserats genom en semiotisk bildanalys och begreppen logos, etos och patos från den visuella retoriken. Resultatet är att reklamen primärt använts ur ett marknadsföringsperspektiv för produkten och sekundärt ur miljöhänsyn. Förslag på framtida forskning inom området ges genom analysen att användandet av flerteorier och metoder hade gett en fördjupad analys samt att en högre validitet hade uppnåtts.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)