Utmaningar för idrottsgymnasium : En studie om extra stöd och elevers upplevelse av att studera på en nationell idrottsutbildning

Detta är en Kandidat-uppsats från Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

Sammanfattning: En nationell idrottsutbildning finns för de idrottare som vill kombinera sin idrott på elitnivå med sina gymnasiestudier (Svensk idrott, 2016). Syftet med denna studie var att undersöka elevers tankar, känslor samt upplevelser av att studera på ett elitidrottsgymnasium både generellt och under skadeperioder. Studien ville också undersöka om det fanns behov av extra stöttning i form av en coach främst under deras skadeperioder. För insamling av data har kvalitativa intervjuer gjorts med åtta elever från ett NIU- gymnasium med inriktning fotboll. Observationer har även använts i studien där direkta, deltagande observationer pågått två gånger i veckan, tre timmar per tillfälle under en månads tid. Observationerna fungerade som ett komplement till intervjuerna. Resultatet visade att eleverna hade väldigt fullspäckade dagar där det var svårt att hinna med fritidsintressen och studier då träningen prioriterades i första hand. Resultatet visade även att majoriteten hade velat ha mer stöd under deras rehabiliteringsperiod då det många gånger har varit väldigt tufft för vissa av dem att klara av det själv. Samtliga intervjupersoner menade även att en extra coach skulle vara fördelaktigt då denne skulle skapa en större motivation till rehabiliteringen och även vara någon att prata med vid sidan av. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)