INFLUENCER MARKETING-INLÄGGS PÅVERKAN PÅ FÖLJARES KÖPINTENTIONER

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Izabelle Wärja; Felicia Kyrk; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Till följd av skiftet inom marknadsföringsarenan, som har inneburit att företag rör sig från att kommunicera via traditionella marknadsföringskanaler till att lägga allt större fokus på marknadsföringen via sociala medier, har Influencer Marketingblivit allt mer populariserat. Denna typ av marknadsföring grundar sig i att företag samarbetar med nyckelpersoner, så kallade influensers, med hög status som sprider företagets produkter eller tjänster via sina kanaler som Instagramoch Facebook. Trots att Influencer Marketingär ett relativt nytt begrepp har den grundläggande betydelsen “någon som påverkar andra” återfunnits historiskt genom så kallade opinionsledare. Inom området för Influencer Marketingidentifierades ett gap vilket grundas i att undersöka en influensers sanna påverkan på konsumentens köpbeslut. Innevarande studie har sin utgångspunkt i ovan nämnda forskningsgap där frågeställningen formulerades till hur följaresköpintentionerpåverkas av ett Influencer Marketing-inläggpå Instagram. För att generera en djupare förståelse formulerades syftet till att identifiera dimensioner i ett Influencer Marketing-inläggpå Instagramsom möjliggör och/eller begränsar köpintentionernahos följaresamt förstå varför följareupplever att dimensionerna möjliggör och/eller begränsar köpintentionerna. Anledningen till att köpintentionernaundersöks och inte köpbeslutet beror på tidigare forskning som belyser att det kan vara problematiskt såväl som svårt att studera faktiska köpbeslut.För att besvara frågeställning och uppnå syfte genomfördes nio semistrukturerade intervjuer. Inför dessa intervjuer undersöktes den existerande litteraturen inom området för InfluencerMarketing,opinionsledare, sociala mediersamt konsumentbeteende för att konstruera en modell som antogs beskriva hur olika delar av ett Influencer Marketing-inläggkunde tänkas möjliggöra och begränsa följaresköpintentioner. Den existerande litteraturenanvändes även som utgångspunkt för konstruktionen av intervjuguiden, empirisammanställningen samt analyseringen av materialet. Efter insamlandet av datan reviderades den modell som konstruerades för att på ett bättre sätt förklara de dimensioner som möjliggör eller begränsar följares köpintentioneri ett Instagramkontext. Resultatet tyder på att följarespreferenser är direkt avgörande för den påverkan influensershar påsinaföljare. Vidare urskildes en rad olika dimensioner beträffande bilden och texten vilka tillsammans utgör ett inlägg samt influensers karaktärsdrag som uppfattas möjliggöra eller begränsa köpintentionerna. Teoretiskt sett bidrar studien till en ökad förståelse för hur följarepåverkas av ett Influencer Marketing-inlägg. I ett praktiskt sammanhang kan denna modell underlätta framtida samarbeten för både företag och influensers för att möjligen nå fram till följarepå ett framgångsrikt sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)