Sätt på en film! : En intersektionell och multimodal analys av ett utbildningsprogram som lärresurs för årskurs Fk-3 i ämnet teknik.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Sammanfattning: Utöver traditionellt tryckta läromedel som används i undervisningen förekommer även film som lärresurs i grundskolan. Termen lärresurs kommer från den engelska termen, open educational resources, OER, och är en ganska ny term i Sverige och avser resurser som finns fritt på internet (Ossiannilsson, 2011, s. 65). Det finns ett brett utbud av digitala lärresurser, där Utbildningsradion är en erkänd producent av utbildningsprogram som finns lättillgängliga på internet. Med en ökad användning av digitala lärresurser i klassrummet, av bland annat film, minskas inte kravet på att läromedel bör granskas. Idag finns det inte någon statlig läromedelsgranskning som det tidigare fanns. Författarna till denna studie vill lyfta vikten av att granska film som lärresurs. I denna studie är syftet att genom en intersektionell och multimodal analys undersöka betydelsepotentialen i ett filmbaserat utbildningsprogram. Utifrån den multimodala analysmetoden används begreppen multimodalitet, sociosemiotik samt intersektionalitet, vilka är studiens teoretiska ramverk. Utifrån den intersektionella analysen av utbildningsprogrammet har de olika intersektionella kategorierna klass, etnicitet, genus och ålder studerats utifrån i vilken grad de synliggörs. Den multimodala analysen är inspirerad av Anders Björkvalls bok Den visuella texten: multimodal analys i praktiken (2009) varifrån studiens centrala begrepp betydelsepotential har hämtats. Forskningen lyfter bland annat att läromedel avspeglar hur samhället ser ut och att elever skapar sin identitet utifrån det bildflöde som de utsätts för. Resultatet visar att de intersektionella kategorierna klass, etnicitet, genus och ålder representeras i olika grad genom de olika karaktärerna i utbildningsprogrammet. Vidare visar även resultatet att de multimodala textelementen i utbildningsprogrammet korrelerar i stor utsträckning men att det finns vissa delar i programmet som inte samspelar, vilket kan påverka betydelsepotentialen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)