När skönheten är odjuret : En studie om unga kvinnors attityder till framställningen av skönhetsingrepp på Instagram – med inriktning på deras självbild.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Sammanfattning: Kroppens yttre utseende har varierande betydelser i människors liv, men alla har en uppfattning om hur de tänker och känner kring sin kropp. Vår kroppsuppfattning influeras oftast av yttre faktorer, inklusive sociala medier som presenterar innehåll som kan påverka vårt tankesätt. Under det senaste decenniet har Instagram blivit en integrerad del av vårt vardagliga liv och spelar en avgörande roll för att utveckla vår attityd och inställning till vårt utseende.  Uppsatsen syftar till att undersöka hur unga kvinnor i åldrarna 18-25 får upplever framställningen av skönhetsingrepp på Instagram, vidare ligger uppsatsen fokus på om respondenterna själva upplever att de vill, eller redan har genomgått ett skönhetsingrepp med Instagram som bidragande orsak. Med hjälp av kvalitativa fokusgrupper och en kvantitativ enkätundersökning har vi undersökt om kvinnorna själva upplever att Instagram är en bidragande orsak till att vilja förändra sitt eget utseende genom skönhetsingrepp.  Studiens syfte har uppnåtts med följande frågeställningar:  -  Hur upplever unga kvinnor framställningen av skönhetsingrepp på Instagram? -  Upplever respondenterna att framställningen av skönhetsingrepp på Instagram är  en bidragande faktor till att förändra sitt utseende med hjälp av estetiska ingrepp?  Resultatet har analyserats i enlighet utifrån teorierna ideologi i visuell kommunikation, parasociala interaktionsteorin, teorier om identitet och interpellationteorin samt utifrån tidigare forskning kring ämnet. Sammanfattningsvis visar resultatet av enkätundersökningen att majoriteten upplever att det finns ett rådande skönhetsideal på Instagram och att de känner sig pressade att se ut på ett visst sätt. Kvinnorna fick även ta ställning till huruvida framställningen av skönhetsingrepp på Instagram påverkar dem i den mån att de själva vill förändra sitt utseende och mer än hälften menar att dem är påverkade. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)