Handelsbanken. En verksamhet byggd på förtroende

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Författare: Per Fägerblad; Björn Hulthén; [2010-04-12]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: InledningBanker bygger sin verksamhet på förtroende; från investerare som litar på att ledningen tar rätt beslut för att öka lönsamheten i verksamheten, från kunder som litar på att deras pengar är säkra i bankens förvar. Handelsbanken var den bank som hanterade 1990-talskrisen bäst. Med anledning av dagens konjunkturläge ämnar vi undersöka vilket förtroende de svenska storbankerna har och hur de arbetar för att stärka sina kundrelationer.MetodDetta är en helhetsanalys av Handelsbankens verksamhet där jämförelser genomförs med övriga svenska storbanker; Nordea, Swedbank och SEB. Analysen är övervägande kvalitativ, baserad på information publicerad av bankerna själva, finanstidningar, finansanalytiker samt material från egen intervju.Empiri & AnalysHandelsbanken har etablerat en stark företagskultur i sin decentraliserade organisation. Det finns en låg risktolerans och kostnadsmedvetenhet som genomsyrar hela organisationen. Personalen ges stor frihet men har samtidigt ett stort ansvar för den allmänna uppfattningen om Handelsbankens verksamhet. Under senare år har flera konkurrenter lagt stort fokus på expansion på nya växande marknader medan Handelsbanken fortsatt växa organiskt på säkra marknader.SlutdiskussionEftersom analysen genomförts i ett väldigt negativt konjunkturläge uppskattas egenskaper såsom låg risktolerans och kostnadsmedvetenhet. Helhetsbedömningen är därför positiv för Handelsbanken. Dock har vi även valt att lyfta fram en del frågetecken. Ger bankens redovisade kreditförluster en ”rättvisande bild” av bankens kreditstock? Var ligger den reella makten i företaget? Är Oktogonen ett lämpligt incitamentssystem?Förslag på vidare forskningVi föreslår en granskning av bankernas redovisning av kreditförluster.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)