LIVSKVALITET OCH HÄLSA EFTER OPERATION AV RUPTURERAT BUKAORTAANEURYSM. En litteraturstudie om patienters upplevelser

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Rupturerat bukaortaaneurysm (rAAA) är ett mycket dödligt tillstånd som föranleds av bukaortaaneurysm (AAA). Få överlever ett rupturerat bukaortaaneurysm då två tredjedelar hinner avlida innan de nått operationssalen. Mortaliteten är även hög under och efter operation. Akut operation av rAAA sker via endovaskulär teknik (rEVAR) eller öppen kirurgisk teknik (rOSR). Syfte: Syftet med detta arbete är att beskriva patienters upplevelser av livskvalitet och hälsa efter operation av rupturerat bukaortaaneurysm. Metod: Arbetet är en litteraturöversikt bestående av sju kvantitativa artiklar. En strukturerad informationssökning enligt Östlundh (2022) har använts genom arbetets gång. Resultat: I majoriteten av studierna har ingen signifikant skillnad i livskvalitet och hälsa påträffats vid jämförelser med ålders- och könsmatchad normalpopulation. Resultatet visar inte någon skillnad avseende generell fysisk hälsa och psykisk hälsa i ett längre perspektiv jämfört med ålders- och könsmatchad normalpopulation. Livskvalitet kopplat till fysisk funktion, emotionell funktion och kroppslig smärta var inte entydigt. Minskad förmåga till egenvård och utförandet av vardagsaktiviteter har uppvisats, liksom ökad förekomst av depression och ångest hos patientgruppen. Social funktion efter operation har visats sig vara liknande eller utan signifikant skillnad till ålders- och könsmatchad normalpopulation, liksom vitalitet. Slutsats: Resultatet är inte entydigt men generellt upplever patienter som opererats för rAAA sin livskvalitet liknande som den ålders- och könsmatchade normalpopulationen. Resultatets fynd visar dock en försämring i avseendet egenvård och förmåga till att utföra vardagsaktiviteter samt ökad förekomst av depression och ångest.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)