Inkludering av barn i behov av särskilt stöd : När barn inte får den särskilda stöd de behöver

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

I detta examensarbete presenterar jag min studie om inkludering av barn i behov av

särskilt stöd som inte får det stöd de behöver för att klara av sin pedagogiska och

sociala situation i skolan. Fokus i studien är hur förskollärare arbetar kring

inkludering av barn i behov av särskilt stöd. Metoden jag har använt mig av är en

observation och intervjuer på två förskollärare. Resultatet visar att begreppet barn i

behov av särskilt stöd är ett begrepp som är tolkningsbar utifrån vem det är som

tolkar det. Resultatet visar även att en omedveten exkludering av barn i behov av

särskilt stöd sker från förskollärarnas sida

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)