Hur har digitaliseringen och Big data påverkat revisionsbranschen? : - Hur ser framtiden ut?

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Information och data är något som är värdefullt i de flesta organisationer. Idag finns det möjlighet att samla in och analysera stora mängder data, något som brukar benämnas Big data. Ifall materialet hanteras på ett korrekt sätt kan det leda till ett förbättrat beslutsfattande samt ökade insikter om kunden och marknaden. Bearbetning av Big data har möjliggjorts under de senaste åren genom ny teknik, men det är förknippat med höga kostnader vilket har medfört att små- och medelstora företag inte har tillräckligt med resurser för att implementera Big data- tekniker. Detta är något som i stor utsträckning även kan appliceras på revisionsbyråer. I studiens problemdiskussion diskuteras att trots de fördelar som Big data-tekniker och digitalisering innebär för revisionsbranschen, har utvecklingen varit långsam. Genom det utformades ett syfte, att undersöka hur digitaliseringen och Big data-tekniker påverkat den svenska revisionsbranschen.  Syftet med denna studie är att undersöka, analysera och beskriva hur implementeringen av Big data har och kommer att påverka revisorns arbetsprocess. Syftet är också att undersöka vilka fördelar och nackdelar som implementeringen har medfört för revisionsbyråer och det skedde genom en empirisk undersökning.  Den empiriska undersökningen är en fallstudie som består av sju stycken intervjuer med representanter från olika revisionsbyråer i Västra Sverige. Genom att använda sig av intervjuer har respondenterna haft möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter utan störningsmoment. Det är en kvalitativ metod som har tillämpats och studien har utgångspunkt ur en deduktiv ansats. Det eftersom utgångspunkten kommer ifrån tidigare forskning samt teori som redan existerar om digitalisering, Big data och revisionsbranschen.  Resultatet av studien visar att de olika respondenterna gav liknande svar, dels kring hur deras revisionsprocess är utformad, men även om den digitala utvecklingen och Big data. Det är tre stycken byråer som idag använder sig utav Big data i begränsad omfattning och en av respondenterna hade ingen kunskap om konceptet alls. Samtliga respondenter anser att digitaliseringen inom revisionsbranschen kommer att bli ännu viktigare och spela en större roll i framtiden. Automatisering och standardisering är processer som respondenterna tror kommer att bli mer omfattande i framtiden inom revisionen.  I studiens slutsats framkommer det att digitaliseringen inom revisionsbranschen har utvecklats något långsamt jämfört med andra delar i samhället, men att det skett en stor utveckling under de senaste åren. De slutsatser som presenteras och som utgår ifrån studiens frågeställningar är att arbetsprocessen för revisorerna inte har påverkats av Big data än, då det fortfarande är ett relativt okänt begrepp. Framtidens revision kommer dock inte se ut som idag, utan att det kommer ske stora förändringar inom branschen kommande år. Arbetsprocesser kommer att bli mer effektiva samt att revisionen kommer att ha en högre kvalitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)