Influencers påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning: Titel: Influencers påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet Problemformulering: Influencer marketing har idag fått ett enormt genomslag på sociala medier och företag använder i allt större utsträckning sig av influencers för att marknadsföra sina produkter. Konsumenter har visat sig vara mer mottagliga för influencers marknadsföring jämfört med traditionell marknadsföring då denna typ av marknadsföring anses vara mer trovärdig och genuin. Dock kan influencers trovärdighet ifrågasättas eftersom de får betalt för att marknadsföra produkter. Influencers marknadsföring bidrar till varumärkeskännedom men det finns lite forskning huruvida det i sin tur kan leda till varumärkeslojalitet, vilket är av intresse för vår studie. Tidigare forskning menar att det är svårare att skapa lojala relationer online och vi vill därför undersöka vilken betydelse influencers har för varumärkeslojalitet i ett forum som redan anses ha svårigheter att skapa varumärkeslojalitet. Syfte: Syftet är alltså att undersöka hur influencers marknadsföring påverkar konsumenters varumärkeslojalitet. Vi vill få en djupare förståelse för konsumenters upplevelse av influencers roll som marknadsförare och hur influencers påverkar skapandet av varumärkeslojalitet. Frågeställningar: Vilken betydelse kan konsumenters upplevelse av influencers marknadsföring få för konsumenters varumärkeslojalitet? Vilken betydelse kan konsumenters upplevelse av influencers trovärdighet få för konsumenters varumärkeslojalitet? Metod: För vår uppsats valde vi att göra en kvalitativ studie eftersom syftet var att få en djupare förståelse för hur influencers marknadsföring påverkar konsumenters varumärkeslojalitet. Vårt material samlades in genom semistrukturerade intervjuer med 11 personer. Slutsatser: I vår studie fann vi att influencers marknadsföring kan liknas vid elektronisk word- of-mouth. När konsumenter upplever att de har byggt upp en relation till influencern, samt att influencern uppfattas som genuin och trovärdig, anses rekommendationerna likvärdiga med rekommendationer från vänner. Influencers marknadsföring har dock visat sig ha svårigheter att bryta den lojalitet som konsumenter redan har till ett varumärke då kvalitet visat sig ha betydelse för varumärkeslojalitet och konsumenter finner därför ingen anledning att byta till annat varumärke. Dock har influencers marknadsföring visat sig leda till ökad nyfikenhet, varumärkeskännedom och konsumtion, vilket i vissa fall resulterat i varumärkeslojalitet. Nyckelord: Influencer marketing, influencers, varumärkeslojalitet, trovärdighet, sociala medier, elektronisk word of mouth, köpintention, betalda samarbeten.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)