Socialpedagogiskt arbete i rollen som skolkurator

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för socialpedagogik och sociologi

Sammanfattning: Socialpedagogiken är ett relativt outforskat område i skolans värld och det råder olika meningar kring vad socialpedagogiken skulle kunna och faktiskt redan bidrar med ute i det svenska skolsystemet. Studien som är en uppsats på C-nivå syftar att fånga socialpedagogiskt arbete ur en specifik yrkesgrupps perspektiv, nämligen skolkuratorns. Det empiriska materialet består av semistrukturerade forskningsintervjuer med 5 skolkuratorer som alla är utbildade socialpedagoger. Studien har ett explorativt syfte där kärnan alltså består i att ge en bild av hur skolkuratorerna själva uppfattar att de använder socialpedagogiken i sin yrkesroll som skolkuratorer. Studiens teoretiska ramverk bygger på socialpedagogiskt traditionella tankemodeller om individen som formar sin identitet i relation till sin omgivning och de lärandeprocesser som finns att hitta i denna växelverkan mellan individ och samhälle. Socialpedagogiska perspektiv om gemenskap, delaktighet, empowerment, dialog, inklusion och exklusion har fungerat som utgångspunkter att betrakta skolkuratorernas erfarenheter utifrån. Materialet har analyserats med analysmetoden IPA och resulterade i 4 övergripande teman: Relationsbyggande, Skapandet av insocialiserande processer, Inklusion och Fokus på det som fungerar. I diskussionsdelen diskuteras studiens relevans för det sociala fältet och för den aktuella situationen i dagens svenska skola.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)