Direct Pulp Capping, Partial Pulpotomy and Root Canal Treatment in Young Permanent Teeth with Pulp Exposure due to Caries - A systematic review

Detta är en Master-uppsats från Malmö högskola/Odontologiska fakulteten

Sammanfattning: Swedish abstract Syfte Denna systematiska litteraturstudie ämnade utvärdera den tillgängliga evidensen gällande direkta pulpaöverkappningar, partiella pulpotomier och rotfyllningar utförda på unga permanenta tänder med vitala pulpor, där en pulpaexponering uppstått till följd av karies. För att avgöra om och i så fall när dessa pulpaöverkappningsterapier kan vara mer gynnsamma än en rotfyllning för att bibehålla eller uppnå symptomfrihet och normala periapikala förhållanden, genomfördes en systematisk granskning av litteraturen. Metod Databassökningar genomfördes på PubMed, Web of Knowledge, samt the Cochrane Library. Relevanta studiers referenslistor genomsöktes för hand. De inkluderade studiernas evidensgrad bedömdes som hög, måttlig eller låg. Resultat De initiala databassökningarna identifierade 1908 publikationer. Tolv originalartiklar, 10 gällande pulpaöverkappningsterapier och 2 gällande rotfyllningar, evidensgraderades och inkluderades i litteraturstudien. Både pulpaöverkappningsterapier och rotfyllningar uppvisade höga lyckandefrekvenser i den granskade litteraturen, dock bedömdes alla inkluderade studier ha en låg evidensgrad. Slutsats Det vetenskapliga underlagets sammanlagda evidensgrad gällande behandlingseffekter är otillräckligt. Den bästa tillgängliga evidensen rapporterar höga lyckandefrekvenser på kort sikt för direkta pulpaöverkappningar och partiella pulpotomier i unga permanenta tänder med en pulpablotta orsakad av karies hos barn och ungdomar. Den otillräckliga evidensen understryker behovet av fler studier av hög kvalité.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)