Hur upplever gymnasieelever motivation för studierna? : En kvalitativ studie som genom intervjuer undersöker gymnasieungdomars perspektiv på studiemotivation

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för psykologi (PSY)

Sammanfattning: Syftet med studien var att få ökad insikt i och förståelse för, gymnasieelevers upplevelse av studiemotivation.  En kvalitativ forskningsmetod användes, där semistrukturerade intervjuer genomfördes med åtta gymnasieelever från en gymnasieskola i södra Sverige. Intervjudata analyserades genom Tematisk Analys (TA). De teman som upptäcktes i analysen var följande: utmaningar vid avsaknad av motivation, individuella strategier för att öka koncentrationen, inre och yttre motivationsfaktorer och känsla av sammanhang. Studiens resultat visade att förbättrade individuella strategier och en ökad kunskap om den egna, inre motivationen skulle kunna hjälpa eleverna att nå sina uppsatta mål. Vidare visade resultatet att informanterna är medvetna om att motivationen är situationsbunden och att rutiner och regelbundenhet kan hjälpa till att uppehålla motivationen. Några av informanterna berättade om erfarenheter av djup koncentration och upplevelser av ett tillstånd som liknar flow. Resultatet diskuterades i förhållande till tidigare forskning. Slutsatsen är att motivation hos gymnasieelever ökar när syfte och mål är tydliga och att inre motivation och möjlighet att kunna koncentrera sig, är viktiga faktorer i arbetet mot målbetyg och en fullständig examen. Andra viktiga aspekter är känsla av sammanhang, en trivsam skolmiljö, tydlig återkoppling, tydliggörande av den egna progressionen i ämnena och förståelse för hur egna strategier påverkar resultaten. Utöver detta påpekade informanterna vikten av en god relation till undervisande lärare. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)