Närståendes upplevelser av delaktighet vid cancervård - En litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer drabbar årligen mer än 50 000 familjer och när en person insjuknar drabbas alla runtomkring. Cancervård är en stor del av svensk sjukvård och har flera aktörer som patienter, närstående och sjukvårdspersonal. Cancervården innefattar många aspekter som diagnosbesked, behandling och psykosocialomvårdnad samt vilka aktörer som är involverade i de olika faserna och hur de ser på delaktighet. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa närståendes upplevelser av delaktighet vid cancervård. Metod: En litteraturstudie baserad på 10 vetenskapliga artiklar med kvalitativ ansats för att få fram ett resultat. De valda artiklarna relevans- och kvalitetsgranskades med hjälp av SBU:s mall för kvalitetsgranskning av studier med kvalitativ forskningsmetodik. Detta resulterade i sex artiklar med hög kvalitet och fyra artiklar av medel kvalitet. Databassökningar utfördes i CINAHL och PubMed. Resultat: Studien gav en bred bild av närståendes upplevelser av delaktighet och resultatet presenteras i fyra kategorier: Kommunikationens betydelse, känsla av otillräcklighet, delaktighet genom stöttning och att bli inkluderad. Konklusion: Närstående är en viktig del i vården av personer diagnosticerade med cancer. Närstående upplever i viss mån att de är inkluderade men att sjukvården bör bli ännu bättre på att inkludera dem. Sjukvården behöver bli bättre på att kommunicera och bli bättre på att se vad närstående behöver.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)