Kognitiv funktion och biomarkörer för demens - en jämförande studie från en minnesmottagning

Detta är en Master-uppsats från Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

Författare: Fredrik Gustafsson; [2010]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

KOGNITIV FUNKTION OCH BIOMARKÖRER FÖR DEMENS -

EN JÄMFÖRANDE STUDIE FRÅN EN MINNESMOTTAGNING

 

Fredrik Gustafsson

 

 

Demens är en vanlig och svårbehandlad sjukdom. Den karakteriseras av minnesproblem och kognitiva störningar. Vid Alzheimers demens [AD], den vanligaste demensformen, bildas senila plack och neurofibriller i specifika delar av hjärnan. Utbredningen av dessa speglas i halten av tre biomarkörer, t-tau, p-tau och Ab42 i ryggmärgsvätskan. Sambanden mellan de degenerativa förändringarna och kognitionen är komplexa. Denna studie försöker skapa en helhetsbild av dessa två faktorer genom en kanonisk korrelationsanalys. Urvalet består av 301 patienter som undersöktes vid Huddinge sjukhus minnesmottagning år 2003. Resultatet visade ett samband mellan alla tre biomarkörerna och episodiskt minne, visuell förmåga, exekutiva funktioner och språklig abstraktionsförmåga. Tidigare forskning har visat att främst neurofibriller korrelerar med kognition. Här motsägs delvis detta genom att plackens utbredning korrelerar något starkare.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)