Två läroböckers skildring av evolutionsteorin – en textanalys

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Syftet med denna undersökning är att kartlägga på vilket sätt biologisk evolution skildras imellanstadiets läroböcker i biologi. Forskning som undersökts i den här studien visar att dåevolution står till grund för all biologi, bör därmed evolutionsteorin stå till grund för allbiologiundervisning. Studien syftar också till att se hur väl dessa böcker förhåller sig till dentilltänkte läsarens förförståelse, den förförståelse som enligt hermeneutisk teori är enförutsättning för tillägnandet av ny kunskap. Med detta som grund genomfördes en kvalitativtextanalys av två svenska läromedel anpassade för mellanstadiet, skrivna och utgivna efter attläroplanen 2011 trätt i kraft. Frågeställningarna fokuserar på hur texterna kan fungeraöverbryggande mellan det vardagliga- och naturvetenskapliga språket och vad dessa texterkan innebära för den tilltänkte läsarens förståelse av evolutionens organisatoriska nivåer, samtbiologiämnet i stort. Resultatanalysen visar att det läromedel som bygger sitt innehåll påcentrala evolutionsteoretiska begrepp och fenomen också tenderar att lägga fokus på hurevolution sker. Detta genom att fokusera på evolutionens olika organisatoriska nivåer,tidsaspekten samt begreppsanvändningen. Det läromedel som kompletterar sitt innehåll medcentrala evolutionsteoretiska begrepp och fenomen tenderar att lägga fokus på att evolutionhänder. Utifrån detta perspektiv behandlas evolution utifrån generella beskrivningar ochfokuserar inte på evolutionära mekanismer och processer. Då ansvaret förefterhandsgranskning av läromedels duglighet ligger på lärares kompetens förutsätter detta attman utöver allmänna kunskaper kring hur läromedel bör utformas, också bör ha godämnesdidaktisk kompetens i det ämne läromedlet behandlar. Detta för att ha kompetens till attavgöra om läromedlet är brukligt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)