På tal om sex : en litteraturstudie om sjuksköterskors upplevelser av att diskutera sexuell hälsa med patienter

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

Sammanfattning: Bakgrund: Sexuell hälsa är en viktig aspekt i många personers liv och bör ses ur ett holistiskt perspektiv som en del i den allmänna hälsan. Sexuell hälsa kan variera genom hela livet och påverkas av sjukdom och behandling. Sjuksköterskor har en viktig roll i att främja patienters sexuella hälsa. Syfte: Att beskriva sjuksköterskors upplevelse av att diskutera sexuell hälsa med patienter. Metod: En kvalitativ litteraturstudie genomfördes genom att tolv vetenskapliga artiklar analyserades genom kvalitativ innehållsanalys. Resultat: Sjuksköterskors upplevelse av att diskutera sexuell hälsa med patienter beskrivs i tre kategorier: Att sexuell hälsa är ett svårt ämne som sällan diskuteras, Att sjuksköterskor har en betydande roll och Att sjuksköterskor behöver kunskap, erfarenhet och en stödjande organisation. Slutsats: Sexuell hälsa är ett svårt ämne att diskutera och det behövs verktyg som underlättar arbetet för sjuksköterskor. Medvetenhet behövs om fördomar och den maktobalans som kan uppstå i relationen med patienten. Sjuksköterskors ansvar i arbetet med sexuell hälsa behöver förtydligas och deras kunskap ökas för att främja en personcentrerad omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)