”Kommunerna sitter i en rävsax” : om vilka hinder som finns för återvinning av näringsämnen från kommunala reningsverk.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

Sammanfattning: Avloppsvattnet som når våra reningsverk är fullt av värdefulla näringsämnen, näringsämnen som behövs för att ge oss större skördar. Men idag behandlar vi inte avloppsvattnet som den resurs det är. I detta examensarbete har jag undersökt vilka hinder som finns för kommunerna när det gäller återvinning av näringsämnen från avloppsvatten och -slam. Jag har gjort en litteraturstudie och djupintervjuer med flera personer inom VA-branschen. Även om mitt underlag inte gör att jag kan dra några generella slutsatser tyder mycket på att bristen på initiativkraft på regeringsnivå hindrar utvecklingen inom området.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)