Mer än bara blommor : vanliga trädgårdskomponenters effekter på biologisk mångfald

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Förutsättningar för biologisk mångfald i urbana, privata trädgårdar kan undersökas på flera sätt. I denna litteraturstudie används två olika perspektiv. Ur ett större perspektiv undersöks bland annat trädgårdens roll i landskapet och vilka faktorer som påverkar förutsättningarna för biologisk mångfald i trädgården. Ur ett snävare perspektiv undersöks dessutom vanligt förekommande trädgårdskomponenter och deras direkta och indirekta effekter på biologisk mångfald. Resultaten visar att privata, urbana trädgårdar och deras komponenter kan vara viktiga för att främja biologisk mångfald, men även att det finns potentiella hinder i form av trädgårdarnas allt minskande genomsnittliga storlek samt föränderligheten i privata trädgårdar. Faktorer som påverkar utformningen och skötseln – och därmed förutsättningarna – i trädgården är bland annat trender och grannskapets påverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)