Den inspirerade skriften: en exemplifiering genom texter av Thomas av Aquino

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

Författare: John Lomberg; [2012-09-10]

Nyckelord: Teolog; inspirerad skrift; sanning; potential; kärlek;

Sammanfattning: Syftet med denna uppsats är att studera hur den som skapar teologi påverkas av det som antas vara inspirerad skrift. Jag har undersökt hur Thomas av Aquino ser på den växande processen hos en person som studerar inspirerad skrift. Jag har även studerat vad målet är med att studera teologi, och Aquinos syn på sanning, kärlek och att uppnå full potential som människa. I uppsatsen har jag utgått ifrån en teori, dels framställd av teologen Mark A. McIntosh i boken Divine Teaching. Där poängterar han att då en människa studerar Gud, så verkar Gud genom människan. Genom att vidga denna teori genom teologen Paul J. Achtemeier har jag sedan undersökt texter av Thomas av Aquinos. I studien har jag använt mig av primärkällor av Aquino, samt sekundärkällor av teologer och forskare som har studerat Aquinos verk. En kort sammanfattning av vad jag har kommit fram till visar att Thomas av Aquino menar att Gud verkar genom teologen och uppenbarar sanningar. Uppenbarelsen går till viss del att förklara filosofiskt och även vetenskapligt, men det är även en del som inte låter sig förklaras utan är ren uppenbarelse. Resultatet visar att sanningen inte går att förklara enligt Aquino, däremot kan den uppenbaras till en viss del då människan går mot mer fulländning i det gudomliga. Nämnda teorier visar att den inspirerade texten kan ses som samverkan mellan uppenbarelse, tro, erfarenhet, miljö och kultur. Den som skapar teologi ingår i denna samverkan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)