”Det är alltid fel att köpa sex. . .” : En diskursanalys av hur sexköpare framställs i svensk dags- och kvällspress

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete; Jönköping University/HHJ, Avd. för socialt arbete

Sammanfattning: Syftet med studien är att analysera hur sexköpare framställs diskursivt i svensk dags- och kvällspress. 25 artiklar har analyserats från Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen under tidsperioden maj och juni 2020. Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv och behandlar de feministiska ideologierna, radikalfeminism och liberalfeminism. Genom en foucauldiansk diskursanalys där det underförstådda, subjektspositioner, utestängningsprocedurer och makt studeras, har studiens frågeställningar besvarats. Fem diskurser om sexköpare identifierades. Dessa är, “Den våldsamma mannen”, “Den otillfredsställda mannen”, “Den kända, framgångsrika och mäktiga mannen”, “Mannen alla tar avstånd från” och “Den ångerfyllda mannen med rädsla för skam”. Resultatet ligger genomgående i linje med den radikalfeministiska ideologin och den svenska sexköpslagen. Studien har relevans för yrkesverksamma inom socialt arbete eftersom det är av vikt att vara medveten om språkets makt och påverkan på individen och samhället.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)