Styrning mellan olika ledningsnivåer -En fallstudie om Espresso House

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: En studie som beskriver och analyserar Espresso House styrmodell och hur styrningen förmedlas från ledningen till distriktscheferna och vidare ner till platscheferna. Styrmedel som budget, nyckeltal och benchmarking beskrivs utifrån företagets styrmodell. Denna modell innefattar; strategi, ledningsfilosofi, organisation och styrmedel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)