Granskning av felexpeditioner vid elektroniskt överförd
beställning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Luleå/Hälsovetenskap

Sammanfattning: En felexpedition är en inkorrekt expedition av läkemedel på apoteket som
lämnats till kunden. Fel läkemedel innebär att patienten får felaktig
medicinering med oönskade effekter eller utebliven effekt som följd. Ett av
skälen till att en felexpedition kan inträffa är om receptet som lämnas in
är otydligt skrivet och läkarens handstil är svårläslig. En av orsakerna
till att det elektroniska förskrivningssystemet har utvecklats är att
minska på felexpeditioner som sker av denna anledning eftersom elektroniska
recept är tydliga och lättare att läsa än handskrivna. Det elektroniska
förskrivningssystemet är på frammarsch i Sverige. Apotekets mål är att 80 %
av alla recept inom fem år ska vara elektroniska. Eftersom systemet breder
ut sig allt mer var syftet med detta arbete att granska vilka typer av, och
i vilken utsträckning som felexpeditioner inträffat när beställningen varit
elektronisk, samt att utreda vilka av dem som eventuellt kan härröras till
systemet med elektronisk förskrivning.
Studien genomfördes genom att felexpeditioner med elektronisk beställning
som underlag granskades i Riskdatabasen för Apoteket AB, där samtliga
felexpeditioner som sker i Sverige lagras. Både dosapotek och
öppen/slutenvårdsapotek har granskats. Under tidsperioden 2004-03-01 till
2004-09-31 har 424 fall granskats på öppen/slutenvårdssidan och 278 fall på
dossidan. Fallen har sedan klassats in i olika fack beroende på var i
kedjan förskrivare-apotek-kund som det blivit fel samt beroende på typ av
fel. De fel som eventuellt kan härröras till elektronisk förskrivning har
kommenterats.
Studien visar att ett flertal olika typer av felexpeditioner förekommer då
beställningen varit elektronisk. Några av dessa feltyper kan anknytas till
systemet med elektroniska recept och skulle möjligen kunna minska i
frekvens om systemet förbättrades. Många av felexpeditionerna som sker har
emellertid inte att göra med om förskrivningen är elektronisk eller ej och
lösningen på dessa problem finns inte i en ökad andel av elektroniska
recept.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE UPPSATSEN I FULLTEXT. (PDF-format)