Vila och rekreation i fritidshemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

Författare: Julia Nygren; Filip Jönsson; [2018]

Nyckelord: Fritidshem; Fritidslärare; Rekreation; Vila;

Sammanfattning: Det var intresset kring vila och rekreation på fritidshemmet som lade grunden för denföreliggande studien. Syftet med denna studie är att undersöka, ur ett fritidslärarperspektiv,vad vila och rekreation är på fritidshemmet samt hur det erbjuds för barn på fritidshemmet.Forskningsfrågorna som ligger till grund för arbetet är hur fritidslärare definierar vila ochrekreation och vilka möjligheter som finns för elever att ägna sig åt vila och rekreation ur ettfritidslärarperspektiv. Tre kvalitativa intervjuer tillsammans med observationer avfritidsmiljön har genomförts på tre olika fritidshem runt om i Skåne. En pedagog från varjefritidshem har intervjuats. All empiri har tolkats utifrån två teoretiska perspektiv,rekreationsteorin (Hägglund, 1989), och även kraftöverskottsteorin (Hägglund, 1989).Resultatet visar att fritidslärare har en gemensam syn på vad begreppen vila och rekreationinnebär. Betydelsen av begreppen vila och rekreation anses vara individuellt beroende påindivid. Med fritidshemmet som hjälp kan elever ägna sig åt återhämtande aktiviteter som geren känsla av att “komma ifrån” skolan samt uppleva lugn och ro när elever är i behov av detta.Skillnader finns i fritidshems olika förutsättningar att kunna erbjuda vila och rekreation ochvistas i en miljö där man får en “privat sfär”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)