Vila och rekreation i fritidshemmet

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Författare: Julia Nygren; Filip Jönsson; [2018]

Nyckelord: Fritidshem; Fritidslärare; Rekreation; Vila;

Sammanfattning: Det var intresset kring vila och rekreation på fritidshemmet som lade grunden för den föreliggande studien. Syftet med denna studie är att undersöka, ur ett fritidslärarperspektiv, vad vila och rekreation är på fritidshemmet samt hur det erbjuds för barn på fritidshemmet. Forskningsfrågorna som ligger till grund för arbetet är hur fritidslärare definierar vila och rekreation och vilka möjligheter som finns för elever att ägna sig åt vila och rekreation ur ett fritidslärarperspektiv. Tre kvalitativa intervjuer tillsammans med observationer av fritidsmiljön har genomförts på tre olika fritidshem runt om i Skåne. En pedagog från varje fritidshem har intervjuats. All empiri har tolkats utifrån två teoretiska perspektiv, rekreationsteorin (Hägglund, 1989), och även kraftöverskottsteorin (Hägglund, 1989). Resultatet visar att fritidslärare har en gemensam syn på vad begreppen vila och rekreation innebär. Betydelsen av begreppen vila och rekreation anses vara individuellt beroende på individ. Med fritidshemmet som hjälp kan elever ägna sig åt återhämtande aktiviteter som ger en känsla av att “komma ifrån” skolan samt uppleva lugn och ro när elever är i behov av detta. Skillnader finns i fritidshems olika förutsättningar att kunna erbjuda vila och rekreation och vistas i en miljö där man får en “privat sfär”.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)