Blockchain technology within the Swedish healthcare sector

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Sverige är ett av de mest framträdande digitaliserade länderna inom EU. Men vissa sektorer har hamnat efter i digitaliseringsprocessen, en av dem är sjukvården. Sjukvården är en av de mest informationsintensiva sektorerna i det svenska samhället, det är kritiskt att IT-systemen är sammanhållna och kommunicerande med varandra, s.k. interoperabla. Just där brister sjukvårdens IT-system idag, men sjukvården som organisation brister också i att ha någon form av enhetlig standard för hur vårdinformation ska dokumenteras. Dessa brister leder till försämrad vårdkvalitet och arbetsmiljö för vårdpersonalen. Syftet med denna studie är att utveckla en artefakt för hur blockkedjeteknikens egenskaper kan användas för att förbättra interoperabiliteten i de svenska hälso- och sjukvårdssystemen. Vi har genomfört studien med en designbaserad metod, där vi tar fram en modell baserat på blockkedjans egenskaper och presenterade problem utifrån sex intervjuer av personer som arbetar med IT i vården. Vårt resultat visar att blockkedjan har egenskaper som kan stödja interoperabilitet i sjukvården. Resultatet visar också det krävs en balans mellan säkerhet och flexibilitet samt någon form av standard för hur vårdinformation ska dokumenteras, antingen på nationell eller regional nivå, för att skapa interoperabilitet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)