Fördelar och nackdelar med HVO inom sjöfarten : En undersökning om hur HVO ur drift- och miljösynpunktstår sig mot traditionell diesel och tjockolja.

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ); Linnéuniversitetet/Sjöfartshögskolan (SJÖ)

Sammanfattning: Det här arbetet bygger på en litteraturstudie från föregående arbeten som handlar om biobränslet HVO och dess funktion vid drift av flera olika typer av dieselmotorer. Författarna till arbetet har tittat på de för- och nackdelar som föreligger vid drift på HVO och gjort jämförelser med diesel och HFO vilka dominerar inom sjöfarten idag. Arbetet har gjorts med fokus på teknisk drift samt miljöaspekter vid användning och vi har bortsett från annat som tillgång, framställning och distribution. Vi har även tagit upp kommande utsläppskrav inom sjöfarten och diskuterat vad som kan behöva göras för att klara av dessa. Skillnader i utsläpp vad gäller koldioxid, kväveoxider, svaveloxider och partiklar behandlas tillsammans med driftsaspekter som prestanda, bränsleförbrukning och lagringsstabilitet. Sett till sin helhet har resultaten visat sig vara goda för HVO vid jämförelser mot diesel och HFO, särskilt ur ett miljöperspektiv. Det största dilemmat i dagsläget är huruvida man ska kunna tillgodose de enorma behoven som råder på bränsle, då råvarutillgången är begränsad och framställningsmetoderna kostsamma.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)