Rörlig bild – En spegelbild av verkligheten? En studie om hur rörlig bild kan öka förtroendet vid e-handel.

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö högskola/Teknik och samhälle

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att undersöka hur rörlig bild kan öka konsumentens förtroende för en produkt vid e-handel, och för att se om det eventuella ökandet av förtroende för produkter kan få fler kunder att vilja handla online. Målet med studien är att se hur påverkad användaren blir av rörlig bild när den handlar kläder på en webbplats. Den utvalda metoden för studien var en observation med sju kvinnor i form av ett användartest där respondenterna fick visualisera ett köp av en specifik produkt på två olika webbplatser, med en efterföljande intervju med tio öppna frågor. Resultatet av studien visade att majoriteten av de tillfrågade föredrog att handla på en webbplats som använde rörlig bild vid presentation av produkten, eftersom det gav en mer realistisk bild av klänningen. Slutsatsen resulterade i att rörlig bild visualiserade produkten mer verklighetstroget till skillnad från en e-handelsplats som endast använde produktbilder. Den rörliga bilden var det närmaste konsumenten kunde komma till verkligenheten och det ökade i sin tur förtroendet för produkten och har resulterat i att fler konsumenter ville handla produkten. Den rörliga bilden fungerade därmed som ett substitut för den fysiska kontakten konsumenten annars skulle haft med produkten i realiteten. Slutsatsen kan därför dras om att rörlig bild ökar förtroendet för en specifik produkt vid e-handel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)