Vad är känt om Zikavirusets spridning, dess kliniska bild, patogenes, morfologi, diagnostik samt behandling?

Detta är en M1-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

Sammanfattning: Zikaviruset är ett virus som fått stor uppmärksamhet i framför allt Sydamerika från 2015 och framåt då allt fler fall uppmärksammats. Detta arbete har utförts som en litteraturstudie med mål att sammanfatta kunskapsläget kring Zikavirusets morfologi, spridning, historia, komplikationer, diagnostik samt rådande behandlingsmöjligheter. Som källor används information från Folkhälsomyndigheten, CDC, PAHO och WHO samt MeSH-sökningar via PubMed. Viruset tillhör familjen Flaviviridae. Liknande andra virus i samma grupp kan infektionen ge feber, makulopapulösa hudutslag, konjunktivit, ledvärk, huvudvärk och myalgi. Det beskrevs först redan på slutet av 1940-talet i Afrika och har sedan rapporterats ha spridit sig till Asien, Oceanien, Stilla havsöarna och nu senast med utbrott i Sydamerika. Virusinfektionen har blivit mycket omdiskuterad då allt mer bevis kunnat läggas fram för att den kan leda till Guillain-Barrés syndrom samt även utöva teratogena effekter med mikrocefali som följd. Man har kartlagt spridning framför allt via myggarten Aedes men bevis finns även för att sexuell spridning kan ske samt att sjukdomen förefaller även kunna spridas från mor till foster. Diagnostiken baseras på RT-PCR och serologiska tester. I nuläget finns ingen aktiv behandling. Sammanfattningsvis har Zikavirus spridit sig snabbt genom Syd- och latinamerika sista åren och visat sig utgöra ett hot mot folkhälsan i dessa områden varför ett framtagande av ett fungerande vaccin är önskvärt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)