Vägen till en lyckad kampanj utan starka ekonomiska muskler : En rekommendation för kampanjarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för mediestudier

Sammanfattning:

Sammanfattning

Författare: Cecilia Wihlborg

Titel: Vägen till en lyckad kampanj utan starka ekonomiska muskler – En rekommendation för kampanjarbete

Kandidatuppsats: M Kand, 15 hp

Handledare: Sven Ross

Period: Vårterminen 2013

Problem/Bakgrund: Denna uppsats skrivs på uppdrag av bransch- och arbetsgivarorganisationen Glasbranschföreningen (GBF). Organisationen upplever ett behov av strategi, tips och råd för hur de ska arbeta med kampanjer framöver. Frågetecknen rör vilka kommunikationskanaler man ska använda och hur de ska användas, samt hur man överlag ska lägga upp en kampanjstrategi. I och med GBF:s begränsade resurser i form av ekonomi och personal, fokuserar denna uppsats på kampanjarbete ur ett resurseffektivt perspektiv.

Syfte: Att undersöka hur tre organisationer arbetat med respektive kampanj för att belysa frågan om hur man åstadkommer maximalt genomslag när man som organisation har begränsade resurser. Detta ska sedan utmynna i en rekommendation till GBF och deras framtida arbete med kampanjer.

Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångpunkter och undersökningens upplägg: Jag har genomfört kvalitativa intervjuer med tre organisationer om en kampanj från respektive organisation. Undersökta kampanjer är Kriminellas Revansch I Samhällets (KRIS) kampanj ”Statligt knark är också knark”, IOGT-NTO:s kampanj ”Vit Jul” och VISITA:s kampanj ”Sänk restaurangmomsen”. Intervjufrågorna är baserade på uppsatsens fyra frågeställningar: Hur har organisationerna arbetat med kampanjstrategier?Vilka kanaler har organisationerna arbetat med och på vilket sätt?Hur beskriver organisationerna resultatet av respektive kampanj? Samt vilka slutsatser kan dras av de analyserade kampanjerna gällande vad som är rekommendabelt att göra vid kampanjarbete för GBF i framtiden?

Slutsatser/Resultat: Utifrån uppsatsens analys där jag kopplar teorier om kampanjer och marknadsföring med empirin från genomförda intervjuer skapar jag en rekommendation till framtida kampanjarbete för GBF. I rekommendationen förordar jag dem bland annat att vid kampanjarbete utse en kampanjansvarig och sätta upp tydliga och specifika mål för kampanjen. Jag rekommenderar dem att hitta expertisen inom organisationen och engagera anställda och sina medlemmar i kampanjen. Att använda många kanaler och vara aktiv på sociala medier är att föredra, men det är av vikt att ha en strategi och krisplan för kampanjarbetet.

Nyckelord: Kampanj, guerillamarknadsföring, word of mouth, low cost campaign, sociala medier, Glasbranschföreningen

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)